Nederlands/Dutch en/and Engels/English

Naam en patroniem.

Een patroniem is een aanduiding in de naam die is afgeleid van de voornaam van de vader. Deze aanduiding werd als achternaam gebruikt en was generatie-gebonden.
Bijvoorbeeld: Vader heet Moijn, zoon wordt Aalt genoemd en heet dan Aalt Moijnen, terwijl zijn zoon Willem voluit Willem Aalten heet.

Het patroniem werd ook wel als tussennaam gebruikt.
Bijvoorbeeld: Muin Gijsbertsen van Norden. (Zijn vader heette dus Gijsbert met de voornaam).

In het gebied waar onze familie vandaan kwam bediende men zich van het patroniemsysteem.

In 1810 werd het Koninkrijk Holland ingelijfd door het Franse keizerrijk van Napoleon Bonaparte.
Daardoor gold de Franse wet ook hier en moest men voor een betere persoonsregistratie een achternaam vastleggen. De Code Civil (letterlijk ‘burgerlijk wetboek’) of de Code Napoleon werd ingevoerd. In wezen werden toen de regels voor de burgerlijke stand opgesteld die wij ook in de moderne tijd nog toepassen. Dit hield in dat geboorte, huwelijk en overlijden een verplichte registratie vereiste die door het gemeentesecretariaat werd uitgevoerd. Familienamen werden erfelijk in de vorm waarin ze werden vastgelegd.
Met de invoering van De Burgerlijke Stand werd het patroniemsysteem opgeheven.

Name and patronymic.

A patronymic is a designation in the name that is derived from the name of the father. This designation was used as a surname and was generation-bound.
For example: Father's name is Moijn, son Aalt is then called Aalt Moijnen, while his son Willem is called Willem Aalten.

The patronymic was also used as a between name.
For example: Muin Gijsbertsen van Norden. (His father's name was Gijsbert).

The area where our family came from used the patronymic system.

In 1810 the Kingdom of Holland was annexed by the French Empire of Napoleon Bonaparte. As a result, the French law applied here too and a surname had to be recorded for a better personal registration. The Code Civil ('civil book of law') or the Code Napoleon was introduced. Then the rules for the registry of births, deaths and marriages which we still apply in the modern time , were really established. Familynames became hereditary in the form in which they were fixed.
With the setting-up of the registry of births, deaths and marriages the patronymic system ended.