Voorwaarden Dornbehandeling


1. Contra-indicaties.
Ik kan alleen een behandeling geven als de cliënt zelf kan opstaan en bewegen.
Ik kan geen behandeling geven bij of na:
- een ongeval (bv zware val, ongeluk)
- rug- en gewrichtspijnen door inwendige letstel of fracturen
- acute hernia
- acute migraine
- ontstekingen aan tussenwervelschijven
- verlammingen van spieren
- botkanker, tumoren, metastasen
- osteoperose
- griep, koorts
- zwaar/intensief gebruik van medicijnen als bloedverdunners, prednison, cortisonen
Indien u informatie achterhoudt over eventuele ziektes, blessures e.d dan kunt u mij NIET verantwoordelijk stellen voor de resultaten of gevolgen tijdens of na de behandeling.
"Bij twijfel niet ..." geldt ook voor mij. Voor uw eigen veiligheid zal ik bij twijfel helemaal of gedeeltelijk geen behandeling geven. Uiteraard ziet u dit terug bij de betaling.
Ik ben geen therapeut, zodat klachten die een specialistische aanpak vereisen niet opgelost kunnen worden met deze behandeling. Wel kan het zelfgenezend vermogen van het lichaam gestimuleerd worden.

2. Betaling en tarief.
Betaling wordt direct na de behandeling contant geregeld. Indien gewenst krijgt u een kwitantie.
Het tarief wordt bij het maken van de afspraak, dus vooraf, stilzwijgend bepaald, tenzij er bijzondere omstandigheden zijn. Het standaard-tarief staat op mijn website.
Compensatie door de cliënt met bestaande of vermeende vorderingen op mij uit welk hoofde dan ook, is uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Vergoeding verzekeraars.
Ik ben niet aangesloten bij enig verzekeraar of vereniging. De kans dat u voor mijn behandelingen in aanmerking komt voor vergoeding door verzekeraars is dus niet groot.
Kijkt u uw polis even na of vraagt u het even na bij uw verzekeraar. Als u een vergoeding op prijs stelt en uw verzekeraar vergoedt een Dornbehandeling dan adviseer ik u een behandelaar te kiezen die aangesloten is bij de verzekeraar.

4. Ethiek en hygiëne.
Ethiek en hygiëne vind ik belangrijk. Dit verwacht ik ook van mijn cliënten.
Uw persoonlijke en medische gegevens worden nooit zonder uw schriftelijke toestemming aan derden verstrekt.

5. Uw kleding.
Voor de behandeling neemt u een handdoek mee.
Het is van belang dat u platte schoenen aan heeft. Omdat ik uw benen vanuit uw liggende positie optil zullen vooral dames het prettiger vinden een soepele broek aan te hebben.
Hou er rekening mee dat voor de behandeling van de rug, deze (in de meeste gevallen m.u.v. van de bh) moet worden ontbloot.

6. Afspraak.
Zowel u en ik houden onze afspraken.
Een afspraak afzeggen kan tot 24 uur vóór de afgesproken tijd. In bijzondere gevallen kan daar van worden afgeweken. In die gevallen is het wenselijk dat e.e.a. telefonisch/mondeling wordt overlegd.
Ik hou het recht de overeen gekomen consulten/werkzaamheden op te schorten, indien deze door omstandigheden, welke buiten mijn invloedssfeer liggen of waarvan ik bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd ben mijn verplichtingen na te komen.
Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding eventueel geleden schade.

7. Verantwoordelijkheid.
Ik ben verantwoordelijk voor een goede behandeling en advies naar eer en geweten en kennis op het moment van behandeling.
U bent zelf verantwoordelijk voor de verstrekking van juiste informatie. Ik ben niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.
Mijn adviezen zijn resultaatgericht zonder garantie dat die resultaten worden behaald. Ik ben niet aansprakelijk voor schade, ziekte of letsel, voortvloeiend uit of in verband houdend met de opvolging van adviezen.
Onder een goede behandeling versta ik ook dat als de behandeling binnen drie sessies niet aanslaat ik u adviseer een andere methode te kiezen. Het is voor mij ongepast nutteloos uw tijd te besteden en geld daarvoor te vragen.
U blijft verantwoordelijk voor uw eigen spullen (kleding, accessoires, bril, etc etc) voor, tijdens en na de behandeling, zolang u op mijn terrein bent of in een door mij voor dit doel gehuurde ruimte.

8. Tot slot.
Bij het maken van een afspraak verklaart u stilzwijgend dat u akkoord gaat met deze voorwaarden.
Ik heb/hou de vrijheid de voorwaarden aan te passen. De voorwaarden ten tijde van een afspraak blijven geldig zolang de afspraak/behandeling duurt.
Zaken die niet direct beschreven zijn worden in de geest van de geldende voorwaarden beschouwd.
In alle gevallen, waarin deze Voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij mij.Laatst bijgewerkt: 2 dec 2013