Voorwaarden Breuss-massage.


1.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen mij en een cliënt waarop ik deze voorwaarden van toepassing heb verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
Overeengekomen afwijkingen gelden nooit voor meer dan één opdracht, behalve als dit schriftelijk door mij wordt bevestigd.
Ik heb/hou de vrijheid de voorwaarden aan te passen. De voorwaarden ten tijde van een afspraak blijven geldig zolang de afspraak/behandeling duurt.
Zaken die niet direct beschreven zijn worden in de geest van de geldende voorwaarden beschouwd.

2.
Contra-indicaties.

In de  regel wordt er geen Breussmassage toegepast bij:

3.
Ik ben geen therapeut, zodat klachten die een specialistische aanpak vereisen niet opgelost kunnen worden met deze massage. Wel kan het zelfgenezend vermogen van het lichaam gestimuleerd worden. In bepaalde gevallen kan ik besluiten af te zien van een massage en u (de cliënt) doorverwijzen naar een arts/specialist.
U bent zelf verantwoordelijk voor de informatie die u tijdens de intake geeft om de massage zo veilig mogelijk uit te kunnen voeren.

4.
Ik voer voor mezelf een cliëntenadministratie. U mag uiteraard inzage hebben in mijn administratie over u. De gegevens die u geeft worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit aan anderen verstrekt. Ik hou me vanuit de verzorgende achtergrond aan een geheimhoudingsplicht.

5. Gemaakte afspraken kunnen 24 uur van te voren kosteloos worden geannuleerd. Van binnen 24 uur geannuleerde afspraken wordt de helft van de kosten aan u berekend tenzij in geval van ziekte/ongeluk e.d.

6. Kosten voor behandelingen dienen vooraf contant te worden voldaan tenzij schriftelijk anders is afgesproken. Indien gewenst krijgt u een kwitantie.

7. De massages hebben niets met erotiek te maken. Voor dat doel moet u ergens anders zijn. Ethiek en hygiëne zijn vanzelfsprekend.

8.
Ik sluit elke aansprakelijkheid van schade of letsel, voortvloeiend uit een behandeling uit.
Alleen schriftelijke klachten worden in behandeling genomen. Deze klachten (betreffende factuur/behandeling) dienen binnen 7 dagen te worden gedaan. Indien enige klacht gegrond is en mijn aansprakelijkheid is vastgesteld zal de vergoeding ten hoogste de factuurwaarde bedragen.
9.
In alle gevallen, waarin deze Voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij mij.
Bij het aangaan van een contract en/of behandeling verklaart u het eens te zijn met de voorwaarden.

10.
U zorgt zelf voor 2 flinke handdoeken. Houdt er rekening mee dat ik uw ontblote rug van nek tot heiligbeen masseer.
De gebruikte Johannesolie/St.Janskruidolie en zijdepapier is in de prijs inbegrepen.

11.
Ik ben niet aangesloten bij enige vereniging noch zorgverzekeraar. Indien u daar voordelen van wenst te halen, dan kunt u beter een andere masseur opzoeken. Indien uw zorgverzekeraar toch kosten (ten dele) vergoed kunt u een kwitantie van mij krijgen.
Dat ik niet ben aangesloten wil niet zeggen dat ik niet naar eer, geweten en steeds bijgehouden kennis u zo goed mogelijk zal behandelen en uiteraard uw welbevinden in het oog houd.

Laatst bijgewerkt: 27 okt 2012